Bản vẽ + Thuyết minh tính toán Anten Dây co

Nội dung thuyết minh tính toán được sử dụng phần mềm YOUNG MAST - Kiểm tra kết cấu Tháp Anten Truyền Hình

Download