My Blog

Bối rối - Mar 18, 2018 3:17:31 PM

Thống kê thép = Excel - Mar 18, 2018 3:38:28 PM

Nghề Xây dựng "bạc" quá :( - Mar 23, 2018 5:40:47 PM

Buồn cho 2 chữ HÊN XUI - Apr 01, 2018 5:29:15 PM

Hãy tưởng tượng - Apr 03, 2018 5:20:3 PM

Ta đang bị CUỐN quá nhanh - Apr 03, 2018 5:20:3 PM

Đầu tư cho bản thân - Sep 03, 2018 10:14:57 AM